แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - zต้องตาz

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 13
31
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญฺโญ วัดป่าวุฑฒาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

พระสุปฏิปันโนแห่งวงศ์กรรมฐานศิษย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ,หลวงปู่บุญ ปญฺญาวุโธ วัดศรีโนนสัง

ธรรมโอวาท

"..... ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี ยสสฺสี สุขสีลวา ปิโย เทวมนุสฺสานํ มนาโป โหติ ขนฺติโก ,ผู้มีขันตินับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ,ผู้มีขันติเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

       ผู้ที่เจริญขันติอยู่ทุกขณะย่อมมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง ไม่อ่อนไหวในอารมณ์ทั้งปวง ไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้จักอดกลั้นปล่อยวางมีความเพียรชอบ และมีจิตใจผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอ ผู้มีขันติจึงชื่อว่า มีเมตตาเพราะข่มใจจากความโกรธแค้น คือโทสะนั้นได้ ชื่อว่า มีลาภ เพราะลาภสักการะย่อมเกิดจากความอดทน ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ การงาน ชื่อว่ามียศ เพราะยศจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีธรรมะประจำใจ

      ขันติชื่อว่าเป็นธรรมะข้อหนึ่งเมื่อลาภมี ยศก็ย่อมมาเป็นเงาตามตัว ผู้มีขันติจึงมีจิตใจที่สะอาดไม่ขุ่นมัวด้วยอกุศลธรรมทั้งปวง ย่อมประสบความสุขในการดำรงชีวิต ....."


                                  หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญฺโญ

ธรรมพินิจ

"..... ทำความดี ต้องมี ขันติความอดทน ยิ่งการปฏิบัติธรรมต้องมีขันติ อย่างมาก ....."

32
เหรียญรุ่นแรก บล๊อคแตก หลวงปู่ชม ปภสฺสโร วัดระหอกโพธิ์ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

พระสุปฏิปันโนแห่งวงศ์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทติโต องค์ท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น โดยตรง พระเกจิอาจารย์คู่บ้านคู่เมืองโนนศิลา


องค์ท่านติดตามอยู่ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มั่น เป็นเวลาถึง 3 พรรษา หลังจากพระอาจารย์มั่น มรณะภาพแล้วท่านใด้ออกวิเวกกลับมาท่างขอนแก่น ภูมิลำเนาเดิมของท่าน

            อุปนิสัยของหลวงปู่ท่าน เป็นผู้อยู่แบบเรียบง่าย สมถะ มักน้อย สันโดษ ชอบอยู่ที่สงบวิเวกสัปปายะ และท่านเองก็เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมยิ่งนัก ในช่วงปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ท่านจะไม่ให้ผู้ใด้เข้าไปรบกวนเลย  เคยมีนิตยสารโลกทิพย์ และทางรายการบันทึกตำนาน(ทีวี) เข้าไปขอถ่ายทำประวัติขององค์หลวงปู่ แต่ได้รับการปฏิเสธจากท่านว่า

            "... ท่านเป็นเพียง พระบ้านๆ ธรรมดาๆ บ่มีหยังดอก ..."

                            หลวงปู่ชม ปภสฺสโร

ธรรมโอวาท

"..... ท่านเป็นเพียง พระบ้านๆ ธรรมดาๆ บ่มีหยังดอก ....."


                            หลวงปู่ชม ปภสฺสโร

ธรรมพินิจ

"..... ผู้ปฏิบัติธรรม ย้อมมีความ พอใจ ในความสงบ ....."

33


รูปหล่อรุ่นแรก พระราชมุนี(โฮม โสภโณ) วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พระอภิญญาจารย์ศิษย์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น โดยตรง


ท่านเจ้าคุณโฮม บันทึกปฐมเทศนาที่พระอาจารย์มั่น เมตตาแก่ท่าน ดังนี้

“... เณรเอ๋ย ร่างกายของเราก็เหมือนรถ ถ้าจอดทิ้งไว้เฉยๆ ก็รังแต่จะเกิดสนิม ที่เราต้องเดินจงกรมก็เพื่อเป็นการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ ทำให้สุขภาพของเราดีขึ้น ภิกษุสามเณรสมควรอย่างยิ่งที่จะหัดเดินจงกรม

     ตามธรรมดาภิกษุสามเณรในจังหวัดพระนคร มีเวลาออกกำลังน้อยเหลือเกิน ถ้ามีแต่นั่งและนอนมากก็จะทำให้สุขภาพเสื่อม มีโรคร้ายเบียดเบียน จะทำงานอย่างอื่นเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาทำได้ยาก ความเพียรรีบลงมือทำเสียแต่วันนี้ ใครเล่าจะรู้ว่า ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่

     ผู้ประมาทแล้ว อบายภูมิทั้ง ๔ เปิดรับอยู่เสมอ เมื่อคนเข้าแดนอบายภูมิมีแต่ความทุกข์ยากเดือดร้อน เสียสิทธิเสรีภาพในการที่จะสร้างคุณงามความดี เพราะเวลาที่ล่วงเลยไปก็ไม่เป็นประโยชน์อันใด เรื่องบำเพ็ญกรรมฐานจึงเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ...”


                                       พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

ธรรมโอวาท

“..... ท่าน!!! ต้องปฏิบัติเองถึงจะรู้เห็นเอง .....”


                                       พระราชมุนี(โฮม โสภโณ)

ธรรมพินิจ

"..... รู้แบบพระพุทธเจ้า ไม่เหมือนกับ รู้แบบโลกๆเรา ....."

34
เหรียญพระเนาว์รุ่นแรก หลวงปู่คำพันธุ์ จนฺทูปโม วัดศรีวิชัย บ้านศรีเวินชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

เพชรน้ำเอกแห่งวงศ์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ตื้อ อจรธมฺโม,หลวงปู่วัง ฐิตสาโร


ธรรมเทศนาที่หลวงปู่วัง เมตตา หลวงปู่คำพันธ์

"... ทางที่ควรปฏิบัติ คือ ให้พิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริง แล้วอย่าหลงยึดติดในสมมติที่เราเป็น ให้ถือว่าเป็นโลกธรรมคือธรรมประจำโลก มีเกิดขึ้นในเบื้องต้น ตั้งอยู่ ยักย้าย ถ่ายเท แปรผันอยู่ตลอดเวลา ไม่มีความสุขความทุกข์ที่ยั่งยืนตลอดไป ย่อมสมมติว่าเป็นสุข สมมติว่าเป็นทุกข์ สับสนวนเวียนอยู่เสมอไป ไม่แน่นอน ควรสังวรระวัง ทำให้ใจเป็นกลาง ..."

                                หลวงปู่วัง ฐิตสาโร

ธรรมโอวาท

"..... ธรรมะเป็นของดี ถ้าโลกขาดธรรมะแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุข เพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของสำคัญสำหรับชีวิตที่จะขาดไม่ได้ คนเรามีธรรมะถือว่ามีของดีอยู่ในใจ

       ธรรมะเป็นเครื่องห้ามโลกที่จะไม่ให้ ฉิบหาย ไม่วุ่นวาย ก็รู้แก่ใจทุกคนว่าขาดธรรมะแล้วขาดไม่ได้ แต่ก็ร้องหาธรรมะว่าควรจะประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรฝึกหัดตัวเองให้มีธรรมะคือ จิตใจ .....”


                                หลวงปู่คำพันธุ์ จนฺทูปโม

ธรรมพินิจ

"..... ธรรม คือ สิ่งที่ทำให้เกิด ความสงบสุข ....."

35
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่แฟ๊บ สุภทฺโท วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เพชรน้ำเอกแห่งวงศ์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


หลวงปู่แฟ๊บ เล่าถึงความเมตตาของ หลวงปู่เทสก์ ที่มีต่อท่าน ไว้ดังนี้

"... ระหว่างพรรษาที่ ๓ การภาวนาของหลวงปู่มีนิมิตเกิดขึ้นมากมาย จนทำให้จิตของหลวงปู่สับสนมากจนแก้ไม่ตก นึกได้ว่าจะต้องไปปรึกษากับหลวงปู่เทสก์ หลังจากที่นึกไว้ ๓ วัน ก็มีจดหมายมาถึง เมื่อดูที่หน้าซองจดหมายนั้นปรากฏว่าเป็นจดหมายของหลวงปู่เทสก์ ที่ส่งมาหาหลวงปู่ และมีสมุดเล่มเล็ก ๑ เล่ม พร้อมจดหมายแทรกมาด้วย ๑ ฉบับ ในจดหมายมี ข้อความโดยสรุปว่า

“... ไม่ต้องมาหาหรอก อาจารย์ดูอยู่ทุกคืน ส่วนสิ่งที่เห็นในนิมิตต่างๆ นั้น อาจารย์ได้แก้ให้ไว้เป็นข้อๆ ไป ให้ดูในสมุดเล่มที่แทรกมาด้วยกัน ...”

หลวงปู่จึงรีบเปิดดูในสมุด ซึ่งหลวงปู่เทสก์ได้แก้ไขนิมิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่า

“... ให้ดูนิมิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้เป็นอุเบกขา คือการวางเฉย อย่าไปยึดมั่น นั่นเป็นธรรมดาของโลก เมื่อเห็นแล้วให้ใช้ปัญญาพิจารณาเป็นธรรมะ เมื่อเบื่อแล้วให้วางไปทิ้งไป แล้วจะไม่มาปรากฏให้เห็นอีก ...”

หลังจากที่หลวงปู่ปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงปู่เทสก์แล้ว นิมิตเหล่านั้นก็ไม่มาปรากฏอีกเลย

                                    หลวงปู่แฟ๊บ สุภทฺโท

ธรรมโอวาท

"..... ผู้ที่จะสอนธรรมะและศาลาการเปรียญธรรมนั้น อยู่ที่ตัวของเรา อยู่ที่ใจของเรา

       ธรรมะไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่น หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตาม เพราะท่านเพียงแค่ชี้แนะ

       และให้คำสั่งสอน เพื่อเป็นแนวทางให้เราได้ปฏิบัติตามอย่างถูกทางเท่านั้น

       อยู่ที่ตัวเรานี่แหละ ที่จิตใจของเรานี่ที่ต้องมาวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ล่ะ .....”


                                    หลวงปู่แฟ๊บ สุภทฺโท

ธรรมพินิจ

"..... ธรรมะ อยู่ที่ ตัวเรา ใจ เราเอง ....."

36
เหรียญรุ่นวัดป่าสุวรรณไพโรจน์ หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต(วัดดูน) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เพชรน้ำเอกแห่งวงศ์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น โดยตรง พระเกจิคูบ้านคู่เมืองดอกคูณหมอแคน


หลวงปู่ผาง กล่าวถึงปฏิปทาที่พระอาจารย์มั่น พาดำเนิน ดังนี้

ท่านได้พาไปพักตามเงื้อมผาป่าดง ท่ามกลางดงเสือดงช้าง  ท่านพระอาจารย์มั่น สอนเสมอว่า


“... ถ้าจิตใจเรามันยังทำไม่ดีอยู่ ก็ให้เอาเสือเอาช้างนี่หละ มาแก้นิสันสันดานเรา สัตว์พวกนี้เป็นครูฝึกที่ดีกว่าอะไรเสียอีก ...”

                                  พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

ธรรมโอวาท

“.... คนเรานี้มีเกิดก็มีดับ ถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการดับ อันนี้มันเป็นของคู่กัน

      ใครสร้างใครปฏิบัติก็ได้แก่คนนั้นให้พากันประพฤติปฏิบัติเอานะ .....”


                                  หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต

ธรรมพินิจ

"..... ธรรมนั้นอยู่ที่ตัวเรา ปฏิบัติเอาทำเอา ....."

37
เหรียญรุ่นสอง เนื้อเงิน หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าภูเขาหลวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เพชรน้ำเอกแห่งวงศ์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ศรี อุตฺจโย,หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


หลวงปู่ไม กล่าวถึง หลวงปู่อ่อน พระอาจารย์ของท่านดังนี้

"... ในระหว่างพวกเรากับหลวงปู่ครูบาอาจารย์เราจะรู้มากขนาดไหน มีความเชื่อมันในตัวเองขนาดไหน ยอตัวเองเป็น สองปี สามปี มาแล้ว กูนี้หละคนหนึ่ง รู้แน่คำของพระพุทธเจ้า ธรรมของพระพุทธเจ้า จะปฏิบัติแต่ละวันหนึ่ง เห็นอย่างนี้ สนุกอย่างนี้ เห็นอย่านี้ แต่พอติดขันนิดเดียวหละ มันไม่ไป พอไปกราบหลวงปู่ เคยไปกราบหลวงปู่อ่อน
      จะกราบเรียนถามท่าน เกล้ากระผมไปภาวนาแต่ละวันๆ ตรงนั้นๆมันคืออะไร  นึกในใจ ไปสงน้ำเสร็จแล้วได้ขึ้นกุฏิ ตามขึ้นไปห่มจีวรขึ้นไป ไปกราบ ท่านก็หลับตาเคียวหมาก จุบๆๆ พอเรากราบครั้งที่สาม เงยหน้าขึ้น ท่าน

                        "หรอ ขึ้นสุดเสียง ชี้หน้าชี้ตาด้วยนะ ว่านักปฏิบัติธรรมไปติด แค่สวรรค์หรอ"

       เรายังไม่ได้อ้าปากพูด เราว่าจะถามว่า เราไปนั้นนะเป็นอะไร สวรรค์หรือพระนิพาน นั้นนะท่านกับเราต่างกันขนาดไหน เราหลงระเริงอยู่ในตัวเองว่าเราเป็นผู้รู้ เป็นผู้ตื่น เป็นผู้เบิกบาน จนเพื่อนฝูงได้ยกย่อปอปั้นในสมัยนั้น แต่พอไปหาหลวงปู่อ่อน ท่านรู้เราได้อย่างไง ที่เราไปทำไมเราไม่รู้ ทำไมหลวงปู่ท่านรู้ว่าเราไป ก็แดงว่าท่านวิเศษวิโสกว่าเราเป็นร้อยเป็นพันเปอเซนต์ ..."

                                       หลวงปู่ไม อินทสิริ


โอวาทธรรม

"..... อย่าเชื่อถือสิ่งงมงายไร้เหตุผล อย่างเช่นว่าบางคนนะ เมื่อมีความทุกข์ หรือเกิดเรื่องไม่ดีไม่น่าปรารถนาขึ้น ก็ไปบนเจ้าที่เจ้าทาง ไปไหว้จอมปลวก ไหว้ต้นไม้ใหญ่ ฯลฯ ปรารถนาจะให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปหลงผิดคิดว่า มีอยู่ในสถานที่เหล่านั้น มาช่วยเราให้พ้นทุกข์อย่างนี้เป็นต้น นี่คือความงมงาย

       จงละเลิกมันเสีย เพราะมันจะทำให้สิ้นเปลืองทรัพย์สิน เงินทอง และเวลาโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย

       พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เชื่อในสิ่งเหล่านั้น ท่านสอนเชื่อในคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่านสอนให้สร้างแต่กรรมดี คิดดี พูดดี ทำดี "ทำดีซิมันถึงจะดี ทำไม่ดีมันก็ไม่ดี" ละเว้ย !!! ....."


                                       หลวงปู่ไม อินทสิริ

ธรรมพินิจ

"..... ถ้าเชือใน กฏแห่งกรรม เราก็เชือมั่นในพระรัตนตรัยแล้ว  ....."

38


รูปหล่อรุ่นสาม(รุ่นโปลิโอ) พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

เพชรน้ำเอกแห่งวงศ์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม,หลวงปู่พวง ฆรมุตฺโต


ธรรมเทศนาของพระอาจารย์สุบรรณ เรื่อง " ความเจริญและความเสื่อมเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง"

"... บุคคลไหนคิดว่าผู้อื่นจะทำให้ได้ บุคคลนั้นเป็นผู้หลงอย่างยิ่ง เช่น เมื่อมีเคราะห์ร้ายมาถึงตัวเองก็ให้หมอผีมาสวดต่อชะตาต่ออายุ แต่งแก้เสียเคราะห์ให้ มันมีแต่จะซวยซ้ำไปอีกนะซิ ไม่ซวยได้อย่างไร เพราะมันโง่ คิดว่าคนอื่นบุคคลอื่นจะเนรมิตให้ตนเองได้ แม้แต่หมอผีก็ยังต้องตายเลย พระผู้สวดให้ก็ตาย

     เพราะฉะนั้นไม่มีใครจะทำให้ไม่ตายไม่ได้หรอก ความเสื่อมความเจริญก็เพราะวิบากกรรมของตนเองต่างหาก ถึงสภาวะถึงเวลามันก็มาหนุน แต่ไม่ว่าจะเสื่อมหรือเจริญ ปัจจุบันเรารู้แล้วก็บำเพ็ญความดี บำเพ็ญความเจริญ เราต้องยอมรับมันเมื่อมาถึง ไม่มีใครต้องการความเสื่อมหรอก ต้องตั้งสติให้ดีแล้ววาง บำเพ็ญคุณงามความดี ยกใจให้สูง ใจดวงนี้สามารถยกขึ้นได้ด้วยสติปัญญา ด้วยความพากความเพียร ความพยายาม ก็จะสามารถวางลงได้ในที่สุดไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง มันจะเจริญไปเรื่อยๆ

    ไม่ใช่จะไปอธิษฐานให้ใครมาช่วย ไม่มีอะไรมาช่วยได้ ถึงไม่อธิษฐานเมื่อถึงเวลามันก็เป็นไปเองหรอกตามสภาวะตามที่ตนเองได้สร้างสมเอาไว้ เมื่อหนุนมาก็ได้รับความเจริญ แต่ขอให้รู้ว่าความเจริญหรือความเสื่อมก็ไม่เที่ยง ..."

                                            พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร

ธรรมโอวาท

"..... ธรรม ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของสัตว์ทุกขั้นทุกภูมิ

       ตั้งแต่ ทาน ศีล ภาวนา สมาธิ จนถึงขั้น ปัญญา

       ล้วนแล้วแต่เป็นของจริงที่อยู่ใน จิตของเรา ทั้งหมดล้วนๆ ....."


                                            พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร

ธรรมพินิจ

"..... จิต ของเราเองนี้หละ คือ พระไตรปิฎก แท้ภายใน....."

39
เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

เพชรน้ำเอกแห่งวงศ์กรรมฐานสายพระอจารย์มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่สิม พุทธาจาโร,หลวงปู่บุญจันทร์ จันทวโร,หลวงปู่ขาน ฐานวโรพระอาจารย์สุบรรณ์ กล่าวถึงหลวงปู่ขาน ฐานวโร ไว้ตอนหนึ่งว่า

“... หลวงปู่ขาน นี่วาระจิตท่านเร็วมากนะ ขนาดเราแค่คิดไว้ในใจห่างตั้ง 5-6 กิโลเมตร ท่านยังรู้ได้ เพราะเราเคยลองดู ครั้งหนึ่งเราตั้งใจจะไปกราบท่าน เลยคิดในใจว่า ถ้าหากว่าหลวงปู่ขาน รู้จักวาระจิตจริงดังคำเขาลือกัน ขอให้นั่งรอเราอยู่ อย่าพึ่งเข้าที่พัก”

เพราะปกติหลวงปู่ท่านฉันเช้าเสร็จจะเข้าที่พักเลย ตอนนั้นเราฉันเช้าเสร็จตอนแปดโมงเช้า และต้องเดินขึ้นเขาไปหาท่านอีกประมาณ 5-6 กิโลเมตร เราไปถึงวัดป่าบ้านเหล่าประมาณ 11 โมงเช้า พอไปถึงยังไม่ได้วางกลด วางบาตรเลย หลวงปู่ท่านพูดดักเลยว่า “ทำไมให้ พระผู้เฒ่าคอยตั้งนาน” นั่น ! ท่านเก่งมากนะ

ตอนเช้าจะออกบิณฑบาต เราไปรับบาตรจากท่านเสร็จ ต้องเดินลงเขาไป ตอนนั้นเรายังหนุ่มแน่น เรียกว่าเดินอย่างเต็มที่แล้ว กะว่าจะไปรอท่านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน พอไปถึงก็เจอหลวงปู่นั่งเคี้ยวหมากรออยู่ทางเข้าหมู่บ้านแล้ว ท่านเก่งมากนะ

ตอนท่านมรณภาพเมื่อเผาสรีระท่านแล้ว เถ้ากระดูกท่านเป็นพระธาตุนะ หลวงปู่ขาน ..."


                                             พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร

ธรรมโอวาท

"..... ทุกข์นั้นมันก็พอบรรเทาอยู่หรอก ความกลัวตายก็พอบรรเทา แต่ถ้ามันเลยตายไป ก็จะรู้จักว่าตัวกลัวตาย อันนั้นแหละ คือขันธ์ เราไปเชื่อขันธ์เราเลยหลงจนไม่ลืมหูลืมตา แต่ความจริงแล้วตัวนั้นแหละขันธ์ ความปรุงแต่งว่าจะเป็นโน้น เป็นนี่ ว่าเรา ว่าเขา เรียกว่า อัตตา ตัวตน เราเขา ถ้าตัวนี้ขาดไปก็เป็นอนัตตา เกิดแล้วก็ดับไป

นั่น ทำไมมันจะไม่เป็น มันก็เป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละ ถ้าได้ทำไปถึงแล้ว แต่นี่มันไปไม่ถึง เลยมาด้นเดาเกาหมัดกันอยู่นี่ เลยลูบเลยคลำเอา มันได้ทำมาแล้ว เลยพูดให้ฟังได้ ที่พูดให้ฟังได้เพราะได้ทำมาแล้ว ....."


                                            พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร

ธรรมพินิจ

"..... พิจารณา ตัวเรานี้ให้เห็น ความจริง นั้นหละทาง มรรคผล ....."

40


รูปหล่อรุ่นหน้าแก่ หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดป่าสินิสารวัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

เพชรน้ำเอกแห่งวงศ์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต,หลวงปู่บุญ ปญฺญาวุโธ


ธรรมโอวาท

“..... รูป รส กลิ่น เสียง เหล่านี้ เราทั้งหลายจงพยายามมองดูให้ลึกซึ้งเข้าไปในต้นเหตุของมัน เพราะสิ่งเหล่านี้แม้ไม่มีรูปร่างหน้าตาแล้ว ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปหลงนะ ทำไมไม่ทำความรู้สึกเหมือนกับเราหายใจเอาลมเข้าไปบ้างล่ะ ลมมันไม่มั่นหมายอะไรเลยนะ มันพัดไปมาของมันเท่านั้น ไม่มีกลิ่น ไม่มีรูป ไม่มีน้ำหนัก บางทีเรายุ่งๆ ลืมเสียด้วยซ้ำไปว่าเราได้หายใจเอาลมเข้าไป ลมนี่ก็เหมือนกัน ถ้ามันทรยศกับเรา มันเข้าแล้วไม่ยอมออก มันออกแล้วไม่ยอมเข้าจะลำบากนะ

       นี้แหละพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนว่า ควรกำหนดรู้ รู้กับอารมณ์ต่างๆ นั้น ไม่ว่าอะไรมากระทบ เราควรกำหนดรู้ให้ชัด ให้มีสติ ให้มีสัมปชัญญะซี เกิดมามีจิตใจย่อมปฏิบัติได้เสมอภาคทุกคน อย่าไปติดสิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียว จิตก็จะก้าวหน้าได้แน่นอน .....”


                                   หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม

ธรรมพินิจ

"..... ให้มี สติ กำหนดรู้ อยู่ที่ปัจจุบันนี้ ....."41
เหรียญรุ่นสอง พุทธะกลม หลวงปู่แพง เกตสาโร วัดโพธิ์ร้อยต้น  อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

พระอภิญญาจารย์แห่งเมืองโพนทอง เกจิคู่บ้านคู่เมืองโพนทอง


ธรรมปฏิบัติของหลวงปู่แพง ดังนี้

"... ให้ดำเนินตามหลักแห่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคสามประการ  คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ตามรูปแบบบูรพาจารย์  คือในชั้นแรกฝึกหัดเกินจงกลม  สำรวจจิตให้เป็นเอกัคดารมย์ จนจิตเป็นสมาธิ  ทำลมหายใจเข้าออกให้สม่ำเสมอ  เข้าเตโชกสิน จุดดวงประทีปและดวงเทียนให้สว่างแล้วเพ่งไปยังดวงประทีปและดวงเทียนนั้น  จนแสงสว่างแห่งดวงประทีปและดวงเทียนติดตาอยู่  เกิดแสงสว่างทั้งกลางคืนและกลางวัน  ฝึกหัดให้อยู่นาน ๆ เมื่อชำนาญแล้วเพ่งไปดูบนสวรรค์  ชั้นพรหม ทั้งมีรูป เรียกว่ารูปพรหม และไม่มีรูปเรียกว่าอรูปพรหม จนเกิดเบื่อ  เกิดวิปลาศเบื่อหน่ายคนตาย  สัตว์ตาย  สัตว์เกิดกินกัน ฉันข้าวไม่ได้ และกายใจเป็นอื่นไป  จึงเริ่มปฏิบัติถอยหลังกลับมา  จึงพูดกับคนรู้เรื่องและฉันข้าวเป็นปรกติ  ถอยกลับมาหัดพูดกับมนุษย์  ทำอย่างนี้อยู่ 3 ปี จึงกลับใจได้ ..."

                                         หลวงปู่แพง เกตสาโร

ธรรมโอวาทของหลวงปู่แพงไม่มี

ธรรมโอวาทของพระอาจารย์มั่น เมตตา หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

       "..... ดีแล้วท่านตื้อ ผีมันมาปลุกเราให้ภาวนา ....."

                        พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

ธรรมพินิจ

"..... ผีมัน มาเตือนเราให้ ทำดี ....."

42


ผงรูปเหมือนรุ่นโต๊ะหมู่ หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพลพัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี

เพชรน้ำเอกแห่งวงศ์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น โดยตรง


หลวงปู่อ่อนสา เทศเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ดังนี้

"... การที่มาขอธรรมะนโยบายปฏิบัตินั้น ในสมัยท่านพระอาจารย์ใหญ่ ท่านก็ให้ถ้าได้มาขอ ท่านก็บอกอุบายอันแยบคายให้ แต่นั้นก็เป็นธรรมะที่ออกมาจากจิตใจของท่าน มันยังไม่ใช่ธรรมะที่ออกจากจิตใจเราโดยแท้ แม้จะเอาของดีไปก็ไม่สามารถรักษาไว้กับตัวได้ บางที่ขอไปวันนี้ พรุ้งนี้ก็ลืมวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะ ก็ไม่ใช้ของเรานั้นเอง ถ้าเป็นของเราแล้วจะอยู่กับเราตลอด จำได้แม้นยำ เราตื่นก็มีอยู่ เราหลับก็มีอยู่กับเรา ตายไปธรรมนั้นก็ตามไปกับจิตเราด้วยเสมอ ..."

                                         หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

ธรรมโอวาท

"..... เที่ยววิ่งขอธรรมะ แต่ไม่ยอมปฏิบัติ เดี๋ยวน้ำ เดี๋ยวแห้ง ไม่เอาจริงสักที ระวังเน้อ สะสมธรรมะมากไม่ดี พุงจะแตกเอง ต้องนำออกมาระบาย แยกเหตุแยกผล เรียกว่า วิปัสสนา ธรรมะนั้นไม่มีใครเขาให้มากหรอก มันจะฟุ้งซ่าน ....."


                                         หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

ธรรมพินิจ

"..... ธรรมะ นั้นมี ศรัทธาแล้วก็ ปฏิบัติ ธรรมนั้นจะได้แก้ไขปัญหาเรา ถ้าไม่แล้วก็เสียเวลาเปล่า ....."

43
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ วัดคีรีสุบรรพต  อ.เกาะคา จ.ลำปาง

เพชรน้ำเอกแห่งวงศ์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร,หลวงปู่แว่น ธนปาโล


ในปีพ.ศ.๒๔๘๗ หลวงปู่หลวง เดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม ผ่านทางสกลนครจึงแวะกราบเยี่ยมหลวงปู่แว่น หลวงปู่แว่นจึงชวนไปนมัสการพระอาจารย์มั่น  ที่วัดป่าบ้านโคก

ปฐมธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่น ที่เมตตา หลวงปู่หลวง


"... ไปกราบแต่ธาตุพนม มันหลงธาตุ ธาตุโตบไหว้ ไปไหว้แต่ธาตุเพิ่น บ่มีหยังมีแต่ก้องอิฐ มันหลงธาตุปานคนโง่เง่า ไปค้าขายแต่บ้านคนอื่น คนฉลาดมีปัญญา ค้าขายอยู่บ้านเจ้าของ  ผู้เฒ่าหลงลืม มัดผ้าขาวม้าอยู่เทิงหัวแล้วไปหาบอนอื่นแล่นเหาะแล่นหอบ ไปมาจนเหงื่อออก คอยฮู้ว่าอยู่เทิงหัว ..."

                                    พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

ธรรมโอวาท

"..... ธรรมทั้งหมดมารวมอยู่กายเรานี้ ....."


                                    หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ

ธรรมพินิจ

"..... กายเรานี้หละแหล่งก่อเกิดธรรม ค้นเอาหาเอา ....."44
ล๊อกเก็ตเปลือย หลวงปู่คำพอง ติสโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

เพชรน้ำเอกแห่งวงศ์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภููริทตฺโต องค์ท่านเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น โดยตรง


หลวงปู่คำพอง กล่าวว่าพระอาจารย์มั่น ท่านเน้นสอนอบรมพระภิกษุสามเณรมากกว่าฆาราวาส ....

"... อันนี้กิริยาของครูบาอาจารย์ ท่านอยากให้พวกเรานี้มีความมั่นคง ท่านถือว่าพระองค์หนึ่ง ถ้าจิตใจมั่นคงในศีลจริงๆ แล้วมีความเชื่อมั่นในศีลจริงๆสามารถเผยแพร่พระศาสนาแก่ลูกแก่หลานแก่ปวงชนได้เป็นล้านเป็นแสน ถ้าพระเณรของเราไม่มีศีลธรรมไม่มีวินัย แล้วไปสั่งสอนคนอื่นก็ไม่มีประโยชน์ ท่านว่าอย่างนั้น พระอาจารย์มั่น ท่านจึงเน้นหนักเรื่องพระเรื่องเจ้า ..."

                                   หลวงปู่คำพอง ติสโส

ธรรมโอวาท

"..... ขอบอกดูในหัวใจ เราก็รู้ เพราะรู้ตรงนี้แล้ว แก้ตรงนี้แล้ว หมดตรงนี้แล้ว

       หมดความสงสัย หมดความลังเล หมดความเห็นที่ผิดพลาด ความฉลาดเกิดขึ้น ก็หมดปัญหา

       เพราะฉะนั้นเรามาแก้ มาช้วยกันแก้ มาแก้ตรงนี้ อย่าไปแก้ที่อื่น มองตรงนี้

       อย่าไปมองที่อื่น เห็นตรงนี้ อย่าไปเห็นที่อื่น เขาเรียกว่ากายานุปัสสนา ....."


                                   หลวงปู่คำพอง ติสโส

ธรรมพินิจ

"..... ทุกอย่างเกิดอยู่ที่ใจ แก้ที่ใจ มรรคผลอยู่ตรงนี้ ....."

45
เหรียญวัดป่าสุนามัย พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

พระบูรพาจารย์ใหญ่ของวงศ์กระกรรมฐานยุคปัจจุบัน


ปฐมธรรมเทศนาที่พระอาจารย์มั่น เมตตา หลวงตามหาบัว

"... กิเลสอยู่ที่ใจ มรรคผลนิพานอยู่ที่ใจ ให้ท่านขุดข้นลงที่นี้ ...สิ่งเหล่านั้นเป็นสภาพต่างๆของเขา เขาไม่มีความสุขความทุกข์เหมือนใจดวงนี้ ใจดวงนี้มีความสุขเพราะมีธรรมครองใจ ใจดวงนี้มีความทุกข์เพราะมีกิเลสบีบบี้อยู่ที่ภายในใจ จงชำระจิตใจดวงนี้ด้วยจิตภาวนาเอาให้เน้นหนักเต็มที่เต็มฐานอย่าอ่อนข้อ ท่านจะเห็นมรรคผลนิพานขึ้นที่ใจท่านเอง โดยไม้ต้องไปถามใครเลย ..."

                                พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

ธรรมโอวาท

".... แต่ก่อนผมก็ยังเดือดร้อนอยู่ ภาวนาปักจิตลงในกายทั้งวันทั้งคืนไม่ถอน

       มันจึงระเบิดออกให้เห็น ตั้งแต่นั้นความรู้เกิดขึ้นไม่รู้จักหมด ....."


                                พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

ธรรมพินิจ

"..... ให้พิจารณา กายใจ ตัวเองนี้ มรรคผลอยู่ตรงนี้ ....."


หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 13
สมัครสมาชิกไม่ผ่าน หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕

อีเบย์ อุดรธานี ส่งด่วน รับนำเข้าสินค้าจากจีน power bank กระบอกน้ำ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ plc mitsubishi ปากกา servo motor ราคา